معرفي افراد

 

 معاون پژوهشي دانشكده


         تلفن: 84062245

         دورنگار: 88462066

    پست الكترونيكي: abbaszadeh@eetd.kntu.ac.ir
 
 
  

 

معاونت پژوهشي

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن تماس

نشاني پست الكترونيكي

دكتر كريم عباس زاده

معاون پژوهشي

84062245

abbaszadeh@eetd.kntu.ac.ir

مينا حاج ملاحسيني

مسئول دفتر معاونت پژوهش

84062245

mhosseini@eetd.kntu.ac.ir

نرگس ملكي

كارشناس دفتر پژوهش

84062245-84062377

maleki@eetd.kntu.ac.ir

 

 

ارتباط با صنعت

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن تماس

نشاني پست الكترونيكي

دكتر مهدي دلربايي

مدير ارتباط با صنعت

84062245

delrobaei@eetd.kntu.ac.ir

اميرحسن مهيني

كارشناس ارتباط با صنعت

84062343-84062484

mahini@eetd.kntu.ac.ir

 

 

كتابخانه

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن تماس

نشاني پست الكترونيكي

مرتضي اسكندري

مدير كتابخانه

84062333-334-335

eskandari@eetd.kntu.ac.ir

مامك فرجام پور

كارشناس كتابدار

84062334

farjampour@eetd.kntu.ac.ir

محمد حيدري آزاد

كارشناس كتابدار

84062333

heydari@eetd.kntu.ac.ir

مهدي گازراني فراهاني

كارشناس كتابدار

84062334

gazerani@eetd.kntu.ac.ir

 

مركز فناوري اطلاعات

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن تماس

نشاني پست الكترونيكي

دكتر سعيد فرضي

رئيس مركز فناوري اطلاعات

84062413

saeedfarzi@kntu.ac.ir

حامد آشكار

كارشناس مركز فناوري اطلاعات

84062169

ashekar@eetd.kntu.ac.ir

فرزانه زريوار

كارشناس مركز فناوري اطلاعات

84062162

f.zarivar@alborz.kntu.ac.ir

فرناز موحدي

كارشناس مركز فناوري اطلاعات

84062162

movahedi@eetd.kntu.ac.ir

 

 

 

 
 

 

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/23
تعداد بازدید:
10655
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.
بارگذاری چیدمان اولیه